Skip to main content

RETSSAGER OG VOLDGIFT

Før en retssag eller voldgift anlægges, bør det være undersøgt, om der er mulighed for at undgå sagen.

Muligvis kan man opnå et acceptabelt resultat ved forhandling og derved undgå den usikkerhed og den økonomiske risiko, som enhver retssag indeholder.

Det eneste sikre er som regel, at en retssag eller voldgift tager tid – og her kan en retssag typisk tage længere tid end en voldgift.

Kan en uenighed ikke løses ad forhandlingens vej, må man få andre til at løse striden og finde ud af, hvem der skal have ret.

Forskel på retssag og voldgift

Afgørelse af en uenighed ved voldgift kræver, at parterne har aftalt - eller aftaler - dette. Er dette ikke tilfældet må uenigheden løses af domstolene.

En retssag føres ved domstolene, som er statsinstitutioner, der ikke er forbrugerbetalt ud over, at der skal betales nogle retsafgifter ved sagens anlæg og inden den afsluttende hovedforhandling, hvor beviserne præsenteres for dommeren, og advokaterne argumenterer for, at deres klienter skal få medhold.

Retsmøder i en almindelig retssag er normalt "åbne retsmøder", dvs at offentligheden har adgang til at overvære sagen.

De fleste retssager kan appelleres, dvs at hvis man ikke får medhold i den første sag, vil man normalt kunne klage til en højere retsinstans. I sjældne tilfælde vil man – udover i Landsretten - kunne få lov til at få sagen prøvet ved Højesteret, selv om den er startet i Byretten.

I modsætning til de almindelige domstole må parterne selv betale udgiften til dommerne, hvis der er tale om en voldgift.

I en voldgift har kun parterne og deres advokater adgang til at overvære sagen, og f. eks. Pressen - eller en virksomheds nysgerrige konkurrenter – har ikke ret til at være til stede.

En voldgift afgør sagen én gang for alle – appel er ikke mulig.

Omkostninger

Både i almindelige retssager og i voldgiftssager må en part betale sin egen advokat og de omkostningskrævende tiltag, som parten sætter i værk (syn- og skøn, afhøring af vidner etc.), men vindes sagen, vil der normalt blive tale om, at modparten skal betale i hvert fald nogle af dine omkostninger. 

Både private og virksomheder kan have en forsikring med retshjælpsdækning, og en advokat skal altid undersøge, om dette er tilfældet.

Derudover kan private søge fri proces (dvs at staten betaler omkostningerne på deres vegne), normalt afhængigt af at den private har en indkomst, der ikke overstiger visse forholdsvis lave grænser.

Retsager

Overvejelser inden retssag/voldgift

Det første og vigtigste er at lave en nøje analyse af problemstillingen og finde ud af, hvor du står juridisk set. Med andre ord bør man så tidligt som muligt søge at opstille en prognose for, hvorledes en dom i sagen vil falde ud. Denne prognose bør være klar allerede inden man indlader sig på forhandlinger med modparten forud for retssagen.

Desuden er det meget vigtigt at få et overblik over, hvad sagen kan komme til at koste, såvel økonomisk som personligt.

For at kunne afgive en realistisk prognose er det nødvendigt, at din advokat er fortrolig med såvel juraen om sagens materie (det sagens parter er uenige om) som med procedurereglerne (dvs de rammer, der gælder for sagens behandling).

Gennem mere end 30 år i de danske retssale har jeg opnået en betydelig erfaring, og indsigt i reglerne om procedure, og gennem min erfaring som medlem af forskellige offentlige nævn har jeg desuden indsigt i, hvorledes dommernes votering kan foregå.

Det er afgørende, at du kan regne med at få en fordomsfri og ærlig vurdering af sagen, og det er derfor vigtigt, at du kan have den fornødne tillid til din advokat, og at han tager udgangspunkt i, hvad der er det bedste for dig.

Sagens forløb

Det er naturligvis vigtigt, at du som kunde og part i sagen er vidende om, hvad der foregår. Det er normalt også dig selv, der bedst kender de faktiske forhold, som også er vigtige for at din advokat kan vurdere sagen korrekt. Det er derfor nødvendigt med en grundig dialog både før og under sagen.