Skip to main content

INJURIESAGER

Start kun en injuriesag, hvis det er nødvendigt...

At blive udsat for nedværdigende og/eller fejlagtig omtale kan virke yderst generende for de personer eller virksomheder, som det går ud over.

Det er ikke enhver urigtig eller forkert omtale, som det kan betale sig at gøre noget ved, og jeg anser det som min første opgave at få klarlagt, om det virkelig er en injuriesag i sin fulde udstrækning klienten har brug for, eller om sagen har bedre af at "dø i stilhed".

Selv om "et advokatbrev" fra tid til anden kan føre til en tilbagetrækning af injurierende udtalelser, bør man som hovedregel ikke starte en sag på denne måde uden på forhånd at gjort sig klart, at man vil forsætte med en retssag, hvis den første henvendelse ikke fører til noget.

At "springe op som en løve og falde ned som et lam" giver efter min erfaring ofte anledning til at den fornærmende part fortsætter og udbygger sine fornærmelser, til yderligere skade for den fornærmede.

... men start den i tide!

Muligheden for at få den fornærmende idømt straf fortabes, hvis der ikke er anlagt retssag inden en vis frist, og da advokaten også skal have mulighed for at sætte sig ind i sagen m.v., er det vigtigt at søge rådgivning så hurtigt som muligt.

Injurie

Injuriesagens muligheder

Hvis du efter en nærmere drøftelse af sagen stadig ikke mener at kunne leve med, at fornærmelserne står uimodsagt, er advokatbrevet eller et direkte sagsanlæg blandt mulighederne.

Det kan kræves, at fornærmeren skal tilbagekalde og beklage udtalelserne og der kan kræves en erstatning. Hvis fornærmeren skal straffes (normalt en bødestraf, men i tilfælde af bagvaskelse muligt også frihedsstraf) er det nødvendigt med en retssag, hvor det også er muligt at kræve et beløb til offentliggørelse af dommen.

Injuriesagens økonomi

Mit honorar for en injuriesag beregnes på grundlag af anvendt tid med tillæg af evt. rejseomkostninger.

Jeg tilbyder et indledende møde à maks. 1 times varighed til en reduceret pris på DKK 2.500 inkl. moms, hvor du kan give en beskrivelse af dit problem, og hvor jeg kan give dig min vurdering af sagen.  Hvis du derefter ønsker min assistance, aftaler vi det nærmere forløb, og du bliver bedt om at indbetale et depositum på DKK 10.000.

Tidsforbruget til en injuriesag varierer meget alt efter sagens karakter, men ligger erfaringsmæssigt sjældent under 10 timer.

Kan sagen afgøres med en samtale med klienten og et brev til modparten, vil honoraret dog normalt ikke overstige DKK 10.000 inkl. moms. Hvis der skal gennemføres en injurieretssag, vil omkostningerne blive meget større. Jeg vil kunne anslå en foreløbig prognose over omkostningerne til en injurieretssag allerede under det første møde.

Hvis sagen ender med en retssag, vil den tabende part normalt blive dømt til at betale et omkostningsbeløb til den vindende part, men efter sædvanlig praksis dækker de omkostninger, som dommerne fastsætter, ikke advokathonoraret fuldt ud, så selvom sagen vindes må du regne med at skulle betale et vist beløb selv.

I sager med fri proces og/eller retshjælpsdækning skal Retten eller forsikringsselskabet godkende advokatens honorar. Da jeg har erfaring for, at domstolene eller forsikringsselskaberne ikke har samme opfattelse som klienterne med hensyn til, hvor lang tid, og hvilke tiltag, der er nødvendige i en injuriesag, påtager jeg mig som udgangspunkt ikke sager med fri proces/retshjælpsdækning.

Virksomheder kan ikke få fri proces, men der kan evt. være en erhvervsretshjælpsforsikring, der dækker.

For private er der principielt adgang til fri proces, hvis visse indtægtsgrænser ikke overskrides og Civilstyrelsen mener, der er rimelig grund til at føre proces. Med mindre injurien er fremsat i et massemedie eller overfor en videre kreds, gives der kun undtagelsesvist fri proces til sagsøgeren, selv om denne i øvrigt måtte have rimelig grund til at starte injuriesagen.

Retshjælpsforsikringer for private undtager injuriesager fra dækningen med mindre klienten får fuldstændigt medhold, og det ved man først, når sagen er afsluttet. Det er derfor af betydning, at man ikke "tager munden for fuld", og kun kræver det, som der er en rigtig god prognose for, at man kan få ret i, hvis man ønsker at forsikringen skal dække i sagen. Men hvis man vinder sagen, vil modparten normalt blive dømt til at betale i hvert fald hovedparten af omkostningerne, og så betyder det jo mindre om man selv har retshjælpsdækning. Forsikringen dækker heller ikke, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, men ikke søger og opnår sådan fri proces.

Andre muligheder

I forbindelse med en injuriesag, kan der være andre muligheder, f. eks. i Markedsføringsloven og Medieansvarsloven, og det drøfter jeg naturligvis også med klienten, når det er aktuelt.

Efter en gennemgang af sagen giver jeg gerne en foreløbig prognose, men aldrig en garanti.

Erstatning

Den erstatning, som kan påregnes, vil i nogle tilfælde kunne dække omkostningerne ved at føre sagen (og mere til), men med hensyn til størrelsen af erstatningen bør forventningerne modereres, og ved vurdering af enhver retssag, må der påregnes en vis procesrisiko (uanset hvordan sagens prognose i øvrigt kan bedømmes). Tilkendte erstatningsbeløb er skattefrie. Der vil normalt kun være tale om en såkaldt torterstatning, og erstatning for økonomisk tab kræver at alle de almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt, herunder at der kan dokumenteres et tab,

For virksomheders vedkommende, kan advokatudgiften trækkes fra som driftsudgift, hvis sagen har været nødvendig for at erhverve, sikre eller vedligeholde virksomhedens indkomst.